MSOCA. Metabolisme social i conflictes ambientals

Inici projecte: 01/01/2011 - Fi projecte: 31/12/2013

Codi :PK123028

Abstract:Aquest projecte enllaça l'anàlisi del metabolisme social amb l'anàlisi dels conflictes socials per extracció de recursos i per evacuació de residus. Uneix doncs l'Economia Ecològica amb l'Ecologia Política.
Els mètodes d'estudi del metabolisme social s'han desenvolupat en els últims 20 anys. Inclouen la comptabilitat dels Fluxos de Materials i Energia, l'anàlisi de l'Apropiació Humana de la Producció Primària Neta. Seran aplicats i millorats en aquest projecte. Les promeses d'una economia global desmaterialitzada que aconseguiria el creixement al mateix temps que disminueixen els impactes ambientals no s'està complint. Els problemes de justícia ambiental són cada vegada més importants.
La investigació es realitza a partir de resultats del projecte SEJ2006-15219 publicats en Ecological Economics, Journal of Industrial Ecology. S'actualitza el treball sobre fluxos de materials tenint en compte la crisi econòmica del 2008-09. S'estableixen correspondències entre fluxos metabòlics i conflictes d'extracció de recursos i evacuació de residus. Analitzem conflictes sobre ús de biomassa, conflictes miners i d'extracció de petroli, conflictes sobre l'ús i maneig de l'aigua, conflictes sobre disposició de residus. Aquests conflictes ecològic-distributius són estudiats a diverses escales, considerant els actors socials involucrats i els llenguatges de valoració que usen, tenint en compte les incerteses dels danys ambientals i a la salut.

Entitat financiera: MICINN - Ministerio de Ciencia e Innovación (CSO2010-21979)

Investigador/s responsable/s: Joan Martínez Alier

Personal relacionat: Marta Conde Puigmal, Beatriz Rodríguez-Labajos, Mariana Walter

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats